Juelsminde Musikforening

Mail: juelsmindemusikforening@gmail.com

Vedtægter for Juelsminde Musikforening


§ 1. Foreningens navn: Juelsminde Musikforening

§ 2. Foreningens formål er gennem blandt andet koncertarrangementer af forskellig art, at styrke musiklivet i området.

§ 3. Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse og dagsorden meddeles medlemmerne i Hedensted Avis, og skal indeholde:

Paragraf 3b. I tilfælde af forsamlingsforbud, begrænsning i antal deltagere eller lignende udstedt af de offentlige myndigheder, så står det bestyrelsen frit at foretage selvvalgte ændringer og beslutninger for afholdelse af alternativ generalforsamling uden hensyn til tidspunkt, annoncering, indkaldelse m.m.

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Budget for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter
7. Valg af revisor og evt. suppleant
8. Eventuelt

Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller ved skriftlig begæring af mindst 1/3 af medlemmerne. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Kun de punkter, der er anført i indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling kan optages til debat og beslutning.

§ 4. Bestyrelsen: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Der bør tilstræbes en rimelig geografisk fordeling af bestyrelsens medlemmer. De valgte bestyrelsesmedlemmer afgår på skift, således at generalforsamlingen hvert år vælger henholdsvis 3 og 4 medlemmer. Første gang afgår 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Der vælges endvidere 1 suppleant og 2 revisorer. Alle valg er skriftlige, og gælder for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og kasserer i forening.

§ 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Der føres en protokol over beslutningerne. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel flertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 6. Medlemskontingent, abonnement og løssalgspris for koncerter og andre arrangementer fastsættes af bestyrelsen ved sæsonstart.

§ 7. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 8. Det påhviler at foretage almindelig revision af årsrapporten, herunder kontrol af bilag og økonomisk status. I årets løb skal der foretages uanmeldt revision. Underskrevet revisionsberetning tilstilles bestyrelsen.

§ 9. Medlemmerne hæfter alene med medlemskontingentet.

§ 10. Til vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af medlemmerne stemmer for.  I tilfælde, hvor generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne kan besluttes ved 2/3 af de fremmødte.

§ 11. Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for, og da efter samme regler som vedtægtsændringer – anført i § 10.
Ved opløsning af foreningen skal eventuelt overskydende midler uddeles til almenvelgørende- eller almennyttige formål. Forslag til udlodningen af foreningens eventuelt overskydende midler indstilles til vedtagelse på foreningens afsluttende generalforsamling.

Ovenstående vedtægter er vedtaget og gældende fra tirsdag d. 8. marts 2016.