Juelsminde Musikforening

Mail: juelsmindemusikforening@gmail.com


Juelsminde, den 13. marts 2024.

 

Referat af GENERALFORSAMLINGEN 2024

 

Generalforsamling mandag, den 11. marts 2024 kl. 19.00 i Himmelrummet på Juelsminde Skole.

 

Fra BESTYRELSEN deltog: Ernst Kristian Larsen, Erik Foldø, Kaj Vestergård, Gerda Blaabjerg, Kirsten Blume Schmidt, Jette Lindblad Andreasen. – Afbud fra Niels Erik Lange.

 

  • Desuden deltog revisorerne Ole Bæk og Peter Wiin. - Afbud fra vores  konsulent Uffe Bruhn Hansen.

 

I alt 24 deltagere. – Fem borde var i brug og dejlig dækket med blomster samt hvidvin og snacks og konfekt.

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og vi indledte med sangen ”Den blå anemone…”

 

 

DAGSORDEN:

 

  1. Valg af dirigent.

Som dirigent valgtes Niels Jørgen Blaabjerg, der takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var dateret 19. februar og dermed med de krævede 14 dages varsel og afholdelse inden udgangen af marts. Herefter gav dirigenten ordet til Ernst for …

 

  1. Formandens beretning, - herunder kontingent og billetpriser for 2024.
  • Formandens beretning vedhæftes til orientering og godkendtes af generalforsamlingen.

 

  1. Regnskabet for 2023.

Kaj omdelte ÅRSRAPPORT for 2023..

Regnskabet var revideret og underskrevet af revisorerne Ole Bæk og Peter Wiin og godkendtes herefter af generalforsamlingen.

 

  1. Budgettet for 2024.

Herefter omdelte Kaj RESULTATBUDGET for 2024. - Generalforsamlingen godkendte herefter budgettet for 2024

 

  1. Indkomne forslag.

Ingen forslag var indkommet.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

 

På valg er bestyrelsesmedlemmerne:

Ernst Kristian Larsen       (villig til genvalg)

Erik Foldø                            (villig til genvalg)

Gerda Blaabjerg        (villig til  genvalg)

Kirsten Blume Schmidt      (villig til genvalg)

 

Som nyt ordinært bestyrelsesmedlem er Niels Erik Lange indtrådt.

 

Valg af suppleant.

 

Som ny suppleant til bestyrelsen valgtes:

Geerth Pedersen

Skovbrynet 15

7130 Juelsminde

Telefon 60 69 66 96

Mail: gp@faunia.dk

 

 

Valg af revisorer (pt. Ole Bæk og Peter Wiin).

Valg af revisorsuppleant(-er) (pt. Jette Markwardsen)

 

Vores hidtidige konsulent Uffe Bruhn Hansen flytter til Århus og ophører derfor som konsulent for foreningen. – Som ny konsulent tiltræder vores hidtidige revisor Peter Wiin, - og ophører dermed som resivor.

Revisoren Ole Bæk genvalgtes, og som ny revisor tiltræder så Jette Markwardsen. – Som ny revisorsuppleant valgtes

Mogens Ahle

Kystvej 15, 2.mf.

7130 Juelsminde

Tlf. 42 52 49 19

Mail: mogens.ahle@gmail.com .

 

 

  1. Eventuelt.

Intet.

 

 

Efter generalforsamlingen underholdt søstrene Agnethe og Johanne Wigh de Haas med dejlig sang og musik.

 

 

Kommende bestyrelsesmøde er fastsat til onsdag, den 1. maj 2024 kl. 19.00 hos Kaj Vestergård, Sandbjergvej 38.

 

 

Referent Erik